į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Veikla » Išorinio vertinimo rezultatai

Informacija atnaujinta 2018-03-14

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados

 

 

2018 m. kovo 8 d. planinį patikrinimą atliko Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Patikrinimo akto Nr. 33VMĮP - 137 išvados - Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

 

2017 m. spalio 20 d. planinį patikrinimą atliko Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Patikrinimo akto Nr. 33VMĮP - 1535 išvados - Esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, nuobauda netaikyta.

 

2017 m. kovo 3 d. skarlatinos epidemiologinė diagnostika.

Patikrinimo akte Nr. PA.2 - 165 (16.21.4.2.13) rekomenduota nuo patikrinimo dienos užtikrinti ir sustiprinti užkrečiamųjų ligų atveju patalpų, įrenginių, žaislų ir inventoriaus (taip pat indų) valymą ir dezinfekciją, patalpų vėdinimą.Nuolatinę dezinfekciją grupėje vykdyti kasdien 7 d. po kiekvieno išaiškinto susirgimo grupėje skarlatina atvejo.

 

2017 m. vasario 15 d. neplaninį patikrinimą atliko Kauno valstybinė maiso ir veterinarijos tarnyba.

Išvada; 2016-09-09 patikrinimo akte Nr.33VMĮP-946 nurodyti pažeidimai pašalinti.


2016 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius.

Kontrolės rūšis - grįžtamoji.

Patikrinimo akte nustatyta, kad pirminio periodinio tikrinimo metu nustatyti pažeidimai pašalinti (įrengti langų ribotuvai, vienam vaikui tenka mažiausiai 4 kv. m. ploto).

 

2016 m. rugsėjo 7 d. planinį patikrinimą atliko Kauno valstybinė maiso ir veterinarijos tarnyba.

Buvo imti ir maisto mėginiai ir tirtas jų kaloringumas bei druskos kiekis patiekaluose. Patikrinimo aktu nurodyta:

Tinkamai įrengti daržovių laikymo patalpą iki 2016-09-09;
Į visas plautuves tiekti tekantį karštą vandenį nuo 2016-09-08 (dėl UAB "Kauno vandenys" vykdomų karšto vandens tinklų remonto darbų buvo sustabdytas karšto vandens tiekimas);
Žalios mėsos tvarkymo zonoje įsigyti rankų dezinfekavimo priemonę iki 2016-09-07;
Patiekalų gamyboje nenaudoti aliuminių puodų nuo 2016-09-07
Patiekalų gamybai naudoti I kokybės klasės bulves nuo 2016-09-08.

 

Visi trūkumai pašalinti laiku:

/out_data/files/2017/kauno-veterinarijai16-09-09.pdf

 

Laboratorijai įvertinus maisto mėginius, pastabų nesulaukta, patiekalų energetinė vertė, ir druskos kiekis atitinka ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimą reglamentuojančius teisės aktus.

 

2016 m. gegužės 20 d. – liepos 13 d. vykdytas Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus auditas.

Audituojamas laikotarpis – 2015 m., atskirais atvejais buvo analizuojami ir kitų metų duomenys. Ataskaitoje įvardinta, kad įstaigos direktorės sukurta vidaus kontrolės sistema užtikrino, kad įstaigos veikla būtų planuojama bei išsikelti tikslai iš esmės būtų įgyvendinti, žmogiškieji ištekliai būtų tinkamai valdomi, lėšos, skirtos įstaigai, būtų naudojamos pagal paskirtį, neviršijant skirtų asignavimų, iš esmės laikomasi įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, todėl įstaigos vidaus kontrolė vertinama gerai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įstaiga turėtų sustiprinti vidaus kontrolę įstaigos produktų įsigijimo ir naudojimo, nekilnojamo turto tinkamo apskaitymo, viešųjų pirkimų vykdymo dalyse.

Rekomenduota:

Iki 2017 m. lapkričio 1 d. spręsti klausimą dėl tolimesnio pastato (žymėtas 5I1p, bendras plotas 20 kv. m.) tinkamo teisinio įforminimo;
Iki 2017 m. lapkričio 1 d. inicijuoti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-360 1 priedo įstaigos dalyje pakeitimą / patikslinimą;
Iki 2017 m. lapkričio 1 d. inicijuoti ūkinio pastato (žymėjimas 2I1p) nurašymą iš įstaigos buhalterinės apskaitos;
Iki 2016 m. spalio 1 d. spręsti klausimą dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovų, kai įstaigoje yra 1-3 grupės, pedagoginio darbo grupėje vidutiniškai tris valandas per dieną;
Iki 2016 m. spalio 1 d. užtikrinti, kad šilumos energijos tiekimo, šiukšlių išvežimo, buhalterinės apskaitos programų palaikymo paslaugos būtų įsigytos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

2016 m. liepos 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52 patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo planas:

/out_data/files/2017/audito_rekomendaciju_igyvendinimo_planas_2016.pdf

 

  • 2016 m. rugsėjo 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius informuotas apie 5-tos rekomendacijos įvykdymą. Buvo atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir sudarytos naujos sutartys dėl šilumos tiekimo, šiukšlių išvežimo, buhalterinės apskaitos programų palaikymo paslaugų.
  • Siekiant įvykdyti 1-mą, 2-ą ir 3-ią rekomendacijas dėl pastato priklausinių, buvo konsultuotasi su ekspertais (visuomeniniais pagrindais), su Įstaigos kaimynystėje gyvenančiais fiziniais asmenimis ir nustatyta, kad:

ūkiniai pastatai 5I1p ir  6I1p atiduoti savininkams pagal 2002 m. lapkričio 21 d. aktą byloje Savanorių pr. 54. Kadangi ūkiniai pastatai nepriklauso Įtaigai, Įgyvendinant 1-mą ir 2-ą rekomendacijas bus inicijuojamas ūkinių pastatų 5I1p ir 6I1p išbraukimas iš Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-360, 1 priedo įstaigos dalyje.
Ūkinis pastatas 2I1p  ir šiluminis mazgas 3I0b priklauso Įstaigai, jais yra naudojamasi, kadastrinėje byloje jie yra aprašyti, todėl įgyvendinant 3-ią rekomendaciją bus siekiama ne ūkinio pastato nurašymo, o tinkamo teisinio šių pastatų įforminimo ir įrašų buhalterinėje apskaitoje tikslinimo.

 

  • 2016 m. spalio 31 d. teiktas prašymas Kauno miesto savivaldybės turto valdymo skyriui Nr. 3-85 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo iniciavimo“, 2016 m. gruodžio 14 d. gautas Kauno miesto savivaldybės turto valdymo skyriaus raštas          Nr. 60-2-1381, kuriuo nurodyta atlikti ūkio pastato 2I1p ir šiluminio mazgo 3I0b, esančių Vaistinės skg. 8, Kaune, kadastrinių matavimų tikslinimą. Tai daryti įstaiga planuoja 2017 m. I pusmetyje.

 

2016 m. balandžio 29 d. patikrą atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius.

Kontrolės rūšis – periodinė.

Patikrinimo išvados - nustatyti šie HN 75:2010 pažeidimai: p. 33, p. 42.

Nurodyta pažeidimus pašalinti iki 2016 – 08 – 27.

Pažeidimai buvo pašalinti, visose vaikų naudojamose patalpose buvo įrengti langų ribotuvai, 2016 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. U-14 patvirtinti grupių nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. sąrašai, su viso 37 vaikais. 

Apie trūkumų pašalinimą 2016 m. rugpjūčio 27 d. informuotas Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius:

/out_data/files/2017/visuomenes-sveikatos-centrui.pdf

 

2015 m. spalio 7 d. planinį patikrinimą atliko Kauno valstybinė maiso ir veterinarijos tarnyba.

Akte nurodyta;

1. Atnaujinti žalios mėsos ir žuvies peilių ženklinimą;

2. Nelaikyti žalios mėsos ruošimo zonoje virtos mėsos lentelės.

Trūkumai buvo pašalinti iki 2015-10-8.