į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Paslaugos » Priėmimas į įstaigą

Dėmesio, yra 3 laisvos vietos

3-4 m. vaikučiams lankyti darželį

nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.


Vaikų priėmimo į Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ tvarka

 

Vaikučiai priimami į Kauno vaikų darželį „Žiogelis“ vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 "Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos" pakeitimo" patvirtintu aprašu:

/out_data/files/centralizuoto_vaiku_priemimo_tvarkos_aprasas.doc

 

Bei jo pakeitimu:

/out_data/files/2018/tarybos-sprendimas_del-rotuojamu-kariu.docx

/out_data/files/2016/mokescio-tvarkos-aprasas-pakeitimas-2016-uju.doc

 

~ · ~ 

 

Prašymo pateikimas galimas 3 būdais:
•  Elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą;

http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=163
•  Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ direktoriui ar švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą;
•  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei, M.Dabužinskio g.6, 21 kabinetas, tel.: (8-37) 208 427.

 

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroninių būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.1 punkte nurodytais atvejais. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys. 

Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

 

Vaiko priėmimas:
1 - Tėveliai atneša dokumentus vaiko bylai suformuoti (vaiko gimimo liudijimą, deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, dokumentus, pagrindžiančius pirmumo būti priimtiems į darželį teisę).

2 - Pasirašoma dvišalė ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis.

      Kauno vaikų darželio "Žiogelis" ikimokyklinio ugdymo sutartis

      /out_data/files/ikimokyklinio-ugdymo-sutartis.doc

      Kauno vaikų darželio "Žiogelis" priešmokyklinio ugdymo sutartis

      /out_data/files/priesmokyklinio-ugdymo-sutartis.doc

3 - Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

4 - Vaiko priėmimas į grupę įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

5 - Atvykstant lankyti darželį,  tėveliai atneša teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;

6 - Na, ir sveiki atvykę į linksmų vaikučių būrį :)

~ º ~

 

“Katinėlių” (3-4 metų vaikučiai) grupės darbo laikas yra 7.30 – 18.00 val.

 

“Žiogelių” (5-6 metų) grupės darbo laikas yra 7.00 – 19.00 val.

 

* Prašome vaikučius atvesti iki 9 val., vedant vėliau, informuoti grupės auklėtoją arba įstaigos administraciją.

* Negalint atvykti į darželį, nebuvimo priežastį pranešti auklėtojai tą pačią dieną iki 9 val. 
* Tėvelių prašome būti supratingais ir  nevesti vaikučių, turinčių ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų)
* Po ligos vaikas gali būti priimtas į darželį tik su gydytojo pažyma F 094/a.
* Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą ir vėliau kiekvienais metais (iki rugsėjo 19 d.) tėveliai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027 - 1/a.

* Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.
* Darželyje draudžiama vaikams įduoti medikamentus. 
* Vaikų išvykos už įstaigos ribų organizuojamos tik su raštišku tėvų sutikimu.