į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus » Darželio veiklos kryptys

~ Veiklos kryptys ~

 

~ PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS ~

 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

~ UŽDAVINIAI ~


•    Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti 
aktyvumo ir judėjimo poreikius, ugdyti ekologiškos ir sveikos gyvensenos pradmenis.

•   Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus, ugdyti tautos 
kultūros saugotoją ir kūrėją, ugdyti pilietiškumo jausmą.

•   Skatinti vaikų pažintinį aktyvumą, natūralų smalsumą, žadinti pasaulio vieningumo jausmą, gilinti vaiko suvokimą apie save ir supančią aplinką.

•   Ugdyti socialinius ir bendravimo įgūdžius, puoselėti demokratišką gyvenseną ir dorines vertybes. Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, sudaryti sąlygas atsiskleisti ir ugdyti(s) įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.

Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ veiklos tikslas - teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ uždaviniai:


•   saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
•   puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą 
ir socializacijos sėkmę;
•   skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, 
puoselėti individualybę;
•   padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
•   saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
•   šalinti ugdymosi netolygumus, tenkinant individualius vaiko poreikius;
•   užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą 
nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
•   sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
•   kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir vaikų darželio santykius, padėti gerinti vaiko 
ugdymosi šeimoje kokybę.